EL IOGA COM A VIATGE CAP A UN MATEIX

Quan comencem a practicar ioga emprenem un viatge cap a nosaltres mateixos. De fet, és un viatge que parteix d’on som per arribar on som, des de la nostra realitat fins a la nostra realitat. Pot semblar un absurd, però no hi ha res més real que el que som, i amb el ioga fem el camí per descobrir això, què som realment.

No fem ioga per arribar a ser perfectes, per millorar, per deixar de ser com som i passar a ser d’una altra manera, per ser com imaginem que podríem o hauríem de ser. Fem ioga per veure clarament, sense dubtes, que la perfecció ja existeix dintre nostre i que només l’hem de descobrir.

En ioga, el camí per descobrir la perfecció que som el fem a través del cos, fent uncami-de-tardores accions determinades, les postures. Si bé és cert que les postures que practiquem ens ajuden a ser més flexibles i més forts, aquest no és l’objectiu del ioga. Per això ja hi ha la gimnàstica, el pilates, l’acrobàcia, etcètera.

El ioga té el valor afegit que les postures ens porten a ser íntims amb nosaltres mateixos, i això s’aconsegueix estan presents al que passa en el cos quan movem les diferents parts per adoptar una postura.

El que passa en el cos ho sabem per les sensacions que sorgeixen. Les sensacions són el llenguatge del cos, que la ment ens ajuda a interpretar i a distingir. En el procés de la pràctica de ioga, a poc a poc comencem a distingir clarament entre les sensacions agradables i les desagradables i a optar sempre per les agradables.

Amb la consciència del que innegablement està passant en el cos s’uneix cos, ment i esperit, la base del ioga, que, com sabem, és una paraula sànscrita que significa unió.

Aquest és el gran regal que ens fa el ioga dinàmic, la possibilitat d’experimentar profundament i clarament la unió, la intimitat amb la nostra realitat, amb el que som.

Anuncis
Estàndard

EL YOGA COMO UN VIAJE HACIA SI MISMO

Cuando empezamos a practicar yoga emprendemos un viaje hacia nosotros mismos. De hecho, es un viaje que parte de donde estamos para llegar donde estamos, desde nuestra realidad hasta nuestra realidad. Puede parecer un absurdo, pero no hay nada más recami-de-tardoral que lo que somos, y con el yoga hacemos el camino para descubrir eso, qué somos realmente.

No hacemos yoga para llegar a ser perfectos, para mejorar, para dejar de ser como somos y pasar a ser de otra manera, para ser como imaginamos que podríamos o deberíamos ser. Hacemos yoga para ver claramente, sin dudas, que la perfección ya existe dentro de nosotros y que sólo tenemos que descubrirlo.

En yoga, el camino para descubrir la perfección que somos lo hacemos a través del cuerpo, haciendo unas acciones determinadas, las posturas. Si bien es cierto que las posturas que practicamos nos ayudan a ser más flexibles y más fuertes, éste no es el objetivo del yoga. Para eso ya está la gimnasia, el pilates, la acrobacia, etcétera.

El yoga tiene el valor añadido de que las posturas nos llevan a hacernos íntimos con nosotros mismos, y eso se consigue estando presentes a lo que pasa en el cuerpo cuando movemos les diferentes partes para adoptar una postura.

Lo que pasa en el cuerpo lo sabemos por las sensaciones que surgen. Las sensaciones son el lenguaje del cuerpo, que la mente nos ayuda a interpretar y a distinguir. En el proceso de la práctica de yoga, poco a poco empezamos a distinguir claramente entre les sensaciones agradables y las desagradables y a optar siempre por las agradables.

Con la consciencia de lo que innegablemente está pasando en el cuerpo se une cuerpo, mente y espíritu, la base del yoga, que, como sabemos, es una palabra sánscrita que significa unión.

Este es el gran regalo que nos ofrece el yoga dinámico, la posibilidad de experimentar profundamente y claramente la unión, la intimidad con nuestra realidad, con lo que somos.

 

Estàndard